Gina for Windows XP in SafeMode

不知道现在还有多少人在使用xp,个人感觉像xp之类的系统早就应该退役了。但是相信还有很多人坚守在xp的阵地上,如果是作为一个游戏玩家也会发现很多的游戏已经抛弃了xp了,这里要说的是xp底下的一个小的技巧,说不上什么高深的技术。我提供的也只是这个问题的一个解决方法,当然也可能有别的解决方法,这个也不在本文的探讨范围之内。上面的是正常启动下的windows gina模块,而到了安全模式下不管设不设置这个东西系统都不会调用这个模块来启动自定义认证。

当然了这个东西还是有办法进行处理,让系统来加载自己的gina模块的。有的可能没有想到这个东西该怎么处理,当初这个东西也困扰了我好久,最后才想到既然登录是由winlogon.exe控制的,那干吗不直接从这个东西入手呢。事实证明这个想法是可行的,修改之后的效果:

修改的方法也比较简单,关键代码片段如下:

.text:01031B1A         push  edi       ; nSize
.text:01031B1B         push  esi       ; lpFilename
.text:01031B1C         call  _WlpInitSideBySide@8 ; WlpInitSideBySide(x,x)
.text:01031B21         mov   eax, [ebp+lpParameter]
.text:01031B27         cmp   [eax+30h], ebx
.text:01031B2A         push  edi       ; nSize
.text:01031B2B         push  esi       ; lpDst
.text:01031B2C         jz   short loc_1031B3B; 修改这个跳转
.text:01031B2E         push  offset aSystemrootSyst ; "%SystemRoot%\\system32\\msgina.dll"
.text:01031B33         call  ds:__imp__ExpandEnvironmentStringsW@12 ; ExpandEnvironmentStringsW(x,x,x)
.text:01031B39         jmp   short loc_1031B6B
.text:01031B3B ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:01031B3B
.text:01031B3B loc_1031B3B:              ; CODE XREF: WinMain(x,x,x,x)+4B9j
.text:01031B3B         mov   edi, offset Default ; "msgina.dll"
.text:01031B40         push  edi       ; lpDefault
.text:01031B41         push  offset aGinadll ; "GinaDll"
.text:01031B46         push  offset AppName ; "WINLOGON"
.text:01031B4B         call  ds:__imp__GetProfileStringW@20 ; GetProfileStringW(x,x,x,x,x)
.text:01031B51         cmp   _g_Console, ebx
.text:01031B57         jnz   short loc_1031B6B 
.text:01031B59         cmp   _g_fHelpAssistantSession, ebx
.text:01031B5F         jz   short loc_1031B6B
.text:01031B61         push  edi       ; Source
.text:01031B62         push  esi       ; Dest
.text:01031B63         call  ds:__imp__wcscpy
.text:01031B69         pop   ecx
.text:01031B6A         pop   ecx
.text:01031B6B
.text:01031B6B loc_1031B6B:              ; CODE XREF: WinMain(x,x,x,x)+4C6j
.text:01031B6B                     ; WinMain(x,x,x,x)+4E4j ...
.text:01031B6B         mov   edi, [ebp+lpParameter]
.text:01031B71         push  0Ch
.text:01031B73         lea   eax, [ebp+var_238]
.text:01031B79         push  eax
.text:01031B7A         push  esi
.text:01031B7B         push  edi
.text:01031B7C         call  _RtlCheckProcessParameters@16 ; RtlCheckProcessParameters(x,x,x,x)
.text:01031B81         lea   eax, [ebp+var_21C]
.text:01031B87         push  eax       ; int
.text:01031B88         push  esi       ; lpLibFileName
.text:01031B89         push  edi       ; int
.text:01031B8A         mov   [ebp+var_21C], ebx
.text:01031B90         call  _LoadGinaDll@12 ; LoadGinaDll(x,x,x)
.text:01031B95         test  eax, eax
.text:01031B97         jnz   short loc_1031BAB
.text:01031B99         push  402h      ; uExitCode
.text:01031B9E         call  ds:__imp__GetCurrentProcess@0 ; GetCurrentProcess()
.text:01031BA4         push  eax       ; hProcess
.text:01031BA5         call  ds:__imp__TerminateProcess@8 ; TerminateProcess(x,x)
☆版权☆

* 网站名称:obaby@mars
* 网址:https://oba.by/
* 个性:https://oba.by/
* 本文标题: 《Gina for Windows XP in SafeMode》
* 本文链接:https://lang.bi/2013/05/5169
* 短链接:https://oba.by/?p=5169
* 转载文章请标明文章来源,原文标题以及原文链接。请遵从 《署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 中国大陆 (CC BY-NC-SA 2.5 CN) 》许可协议。


You may also like

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注